مدیر گروه جغرافیا 

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر فروغ خزاعی نژاد

مدرک تحصیلی

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه

دانشگاه خوارزمی تهران

پست الکترونیک

f.khazaee@kub.ac.ir

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه جغرافیا:

1- آقای دکتر تیمور جعفری               دکتری  جغرافیای طبیعی 

2- آقای دکتر رمضانعلی نادری           دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

3- آقای دکتر محمدرضا غلامی          دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

4- آقای دکتر حسن پارسی پور         دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

5- خانم دکتر فروغ خزاعی نژاد          دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

***********************************************************************************************************

-  مقدمه و تعریف رشته جغرافیا

- سرفصل جدید رشته جغرافیا