مدیرگروه  مترجمی زبان و ادبیات عرب

نام و نام خانوادگی

دکترنعیمه پراندوجی

مدرک تحصیلی

 زبان و ادبیات عرب

دانشگاه

تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک

 parandavaji@kub.ac.ir

 
اعضای محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب:
 
۱- آقای دکتر سبحان کاوسی           دکتری زبان و ادبیات عرب 
۲- آقای دکتر علیرضا حسینی           دکتری زبان و ادبیات عرب گرایش ادبیات تطبیقی
۳- آقای دکتر امید ایزانلو                  دکتری زبان و ادبیات عرب
۴- خانم دکتر سمیه طباطبایی          دکتری زبان و ادبیات عرب
۵- خانم دکتر نعمیه پراندوجی           دکتری زبان و ادبیات عرب
6- آقای دکتر محمد غفوری فر           دکتری زبان و ادبیات عرب
 
***********************************************************************************