حضور در راهپیمایی روز قدس

حضور در راهپیمایی روز قدس