کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی وتحقق اهداف تعیین شده در ماده ۲ آیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ وزیر عتف و در راستای عمل به بند "ه" ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم‌چنین به منظور ایجاد وحدت رویه در حوزه اجرای فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، «آیین‌نامه‌ی تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» به شماره و/۱۰۸۶۰۱  در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ به تصویب رسید.

در ماده ۷ این آیین‌نامه، عناوین کارگروه‌های تخصصیِ ناتک، وظایف و اختیارات و ترکیب اعضای کارگروهها تعیین گردیده است. در دانشگاه کوثر نیز، سه کارگروه تخصصی با عناوین زیر تشکیل شده‌است:

  • کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی و پژوهشی
  • کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اموردانشجویی، فرهنگی و اجتماعی
  • کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اداری، مالی و طرح و برنامه