اعضای شورای نظارت دانشگاه

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کوثر

1

آقای دکتر علیرضا حسینی

رئیس شورا

2

خانم دکتر زهرا قلعه‌نوی

دبیر شورا

3

خانم دکترنسترن پارسافرد

نایب رئیس شورا

4

آقای دکتر ابراهیم کنعانی

عضو شورا- حقوقی

5

خانم دکتر مریم محبتی

عضو شورا- حقوقی

6

خانم دکتر مژگان میرحسینی

عضو شورا- حقیقی

7

خانم دکتر معصومه مؤذن سرخی

عضو شورا- حقیقی

8

آقای دکتر محمد غفوری‌فر

عضو شورا- حقیقی

9 آقای دکتر محمدرضا بقائی‌پور عضوشورا- حقیقی