ارزشیابی اساتید

فرایند ارزیابی به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس، شئون مدرسی، توان اداره کلاس، توان علمی، علاقه‌مندی به امر آموزش و رعایت مقررات آموزشی صورت میگیرد. یافتههای حاصل از نتایج ارزیابی دانشجویان هر ساله در موارد متعددی مانند ارتقا، تبدیل وضعیت، تمدید قرارداد، فرصت مطالعاتی، انتخاب استاد نمونه و انتخاب مدیرگروه مورد استفاده قرار میگیرد.  اطلاع رسانی در خصوص زمان و بازه ارزیابی در چند نوبت و از طریق درج اطلاعیه در پرتال دانشگاه، پرتال دانشجویی، بنر، سیستم پیامکی و همچنین از طریق مسئولین دانشکدهها انجام میشوداین ارزیابی‌ها کاملاً محرمانه انجام می‌شوند و اطلاعات مربوط به کاربرگهای تکمیل شده توسط دانشجویان در هر درس، به صورت یکجا در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌کند. مدرسین  میتوانند میانگین نمره ارزیابی خود در هر درس را مشاهده نمایند. بر این اساس، تا زمانی که نمره آزمون پایان نیمسال دانشجویان توسط مدرس به تأیید نهایی نرسیده باشد، امکان مشاهده نتیجه ارزیابی برای مدرسین، مدیران گروه و معاون آموزشی فراهم نمیشود.

شایان ذکر است فرم‌های ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه متناسب با آموزش‌های مجازی بروزرسانی گردیده‌است.

فرم‌های ارزشیابی:

فرم ارزشیابی عضو هیأت علمی توسط  رئیس دانشکده- مجازی

فرم ارزشیابی عضو هیأت علمی توسط  مدیر گروه- مجازی

فرم ارزشیابی مدیر گروه توسط اعضا- مجازی