عضو هیئت علمی برتر دانشگاه در ارتباط با جامعه و صنعت
جناب آقای دکتر تیمور جعفری، رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی برتر دانشگاه در ارتباط با جامعه و صنعت، انتخاب شدند.1

مشاهده بیشتر