نشست جنبه‌های ژئوتوریستی غارهای منطقه پیراشهری بجنورد و ظرفیت اقتصادی آن‌ها در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست جنبه‌های ژئوتوریستی غارهای منطقه پیراشهری بجنورد و ظرفیت اقتصادی آن‌ها در شورای اسلامی شهر بجنورد

ارائه جناب آقای دکتر جعفری، مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، در شورای اسلامی شهر بجنورد تحت عنوان جنبه های ژئوتوریستی غارهای منطقه پیراشهری بجنورد و ظرفیت اقتصادی آن‌ها