معرفی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی به عنوان همکار صنعتی و اجرائی برتر با دانشگاه کوثر

معرفی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی به عنوان همکار صنعتی و اجرائی برتر با دانشگاه کوثر

اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خراسان شمالی به عنوان همکار صنعتی و اجرائی برتر در همکاری با دانشگاه کوثر در سال 1402 برگزیده شد.