انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه کوثر و اداره کل استاندارد خراسان شمالی

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه کوثر و اداره کل استاندارد خراسان شمالی