دومین نشست کمیته‌ی ثبت نام و استقبال از دانشجویان نو ورود با حضـور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

شناسه : 38558520

دومین نشست کمیته‌ی ثبت نام و استقبال از دانشجویان نو ورود با حضـور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثردومین نشست کمیته‌ی ثبت نام و استقبال از دانشجویان نو ورود با حضـور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

آدرس کوتاه :