حضور رييس دانشگاه كوثر در دفتر فرماندهی انتظامی استان به مناسبت هفته نيروی انتظامی

شناسه : 38588659

حضور رييس دانشگاه كوثر در دفتر فرماندهی انتظامی استان به مناسبت هفته نيروی انتظامیحضور رييس دانشگاه كوثر در دفتر فرماندهی انتظامی استان به مناسبت هفته نيروی انتظامی

آدرس کوتاه :