تماس با ما

شناسه : 33435601

تماس با ماشما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: 058

تلفن های تماس:

32427891_32262862_ 32262863_32427645_32427645

دفتر ریاست: 32262461

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی: داخلی 122 و 127

شماره های تماس داخلی واحد آموزش

امور دانشجویی: داخلی   142،145

شماره تماس های واحد های مالی و اداری

32413815-32413831-32413832-32413833-32413830

امورمالی: داخلی 125،124

امور اداری: داخلی120 ،118

روابط عمومی: 32262458

فکس: 32262493

کد پستی: 9415615458

ایمیل ریاست دانشگاه: riasat@kub.ac.ir

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 17 شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

آدرس کوتاه :