آدرس سایت‌های دانشگاه‌های کشور

شناسه : 241593

آدرس سایت‌های دانشگاه‌های کشورآدرس سایت‌های دانشگاه‌های کشور

 

 

عنوان واحد نوع آدرس سایت
دانشگاه اراک دانشگاه http://www.araku.ac.ir
دانشگاه اردکان دانشگاه http://www.ardakan.ac.ir
دانشگاه ارومیه دانشگاه http://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان دانشگاه http://www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلام دانشگاه http://www.ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورد دانشگاه http://www.ub.ac.ir
دانشگاه بزرگمهر قائنات دانشگاه http://www.buqaen.ac.ir
دانشگاه بناب دانشگاه https://www.ubonab.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه http://www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند دانشگاه http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) دانشگاه http://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه پیام نور دانشگاه http://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تبریز دانشگاه http://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه http://www.ausmt.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه http://www.kgut.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه http://www.iasbs.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه http://www.torbath.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://www.srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه http://www.modares.ac.ir
دانشگاه تفرش دانشگاه http://www.tafreshu.ac.ir
دانشگاه تهران دانشگاه http://www.ut.ac.ir
دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://www.ihu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی دانشگاه http://www.uast.ac.ir
دانشگاه جهرم دانشگاه http://www.jahromu.ac.ir/
دانشگاه جیرفت دانشگاه http://ujiroft.ac.ir
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره) دانشگاه http://www.abru.ac.ir
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س) دانشگاه http://www.hmu.ac.ir
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) دانشکده http://www.narjesrafsanjan.ir
دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه http://www.hsu.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس دانشگاه http://www.pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی دانشگاه http://khu.ac.ir
دانشگاه دامغان دانشگاه http://www.du.ac.ir
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه http://www.cmu.ac.ir
دانشگاه رازی دانشگاه http://www.razi.ac.ir
دانشگاه زابل دانشگاه http://www.uoz.ac.ir
دانشگاه زنجان دانشگاه http://www.znu.ac.ir
دانشگاه سلمان فارسی کازرون دانشگاه http://www.kazerunsfu.ac.ir
دانشگاه سمنان دانشگاه http://semnan.ac.ir
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی دانشگاه http://www.sjau.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهد دانشگاه http://www.shahed.ac.ir
دانشگاه شهرکرد دانشگاه http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنرکرمان دانشگاه http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه http://www.scu.ac.ir
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان دانشگاه http://www.azaruniv.ac.ir
دانشگاه شیراز دانشگاه http://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صداوسیما دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی http://iribu.ac.ir
دانشگاه صنایع ومعادن ایران دانشگاه http://www.iuim.ac.ir
آدرس کوتاه :