صفحه اصلی
آموزش
رؤسای دانشکده ها
رئیس دانشکده علوم انسانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

 

دکتر ابراهیم کنعانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: