همه رؤسای دانشگاه

    
نام و نام خانوادگی :
محمدرضا قربانی
رشته تحصیلی :
آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی :
دکتری
سمت:
 مسئول راه اندازی دانشگاه
پست الکترونیک:
 

    
نام و نام خانوادگی :
محمدرضا قربانی
رشته تحصیلی :
آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی :
دکتری
سمت:
 سرپرست دانشگاه
پست الکترونیک:
 
 

    
نام و نام خانوادگی :
محمدعلی رباط جزی
رشته تحصیلی :
آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی :
دکتری
سمت:
  سرپرست دانشگاه
پست الکترونیک:
 
robatjazi@kub.ac.ir
 


    
نام و نام خانوادگی :
محمدعلی رباط جزی
رشته تحصیلی :
آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی :
دکتری
سمت:
 رئیس دانشگاه
پست الکترونیک:
 
robatjazi@kub.ac.ir

 
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: