کمیسیون مناقصات

كميسيون مناقصات و مزايدات دانشگاه

 كميسيون مناقصات و مزايدات دانشگاه به منظور بررسي انجام معاملات عمده و رعايت صرفه و صلاح دانشگاه، تشكيل و نسبت به انجام يا رد موضوع تصميم گيري مي نمايد. كميسيون از اعضاي زير تشكيل مي شود:

-  رئيس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي.

-  ذي‌حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.

-  مسئول فني دستگاه مناقصه‌گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي‌شود.

     الف) كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه ابراز نظر هستند.

     ب) تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

     ج) در مناقصات دو مرحله‌اي كميسيون، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه‌گزار تشكيل مي‌شود.

 

وظايف و اختيارات :

-  تشكيل جلسات كميسيون در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

-  بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).

-  ارزيابي پیشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.

-  ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي.

-  تعيين برندگان اول و دوم مناقصه .

-  تنظيم صورتجلسات مناقصه.

-  تصميم‌گيري در باره تجديد يا لغو مناقصه.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: