صفحه اصلی
اداری و مالی
شوراها و کمیته ها
هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي

هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي

هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي

 در اجراي بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت امناي دانشگاه هاي شمال شرق كشور، به دانشگاه فردوسي مشهد اجازه داده شد تا زمان تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي و تشكيلاتي خاص، به منظور اعمال وظايف، اختيارات و تنظيم راهكارهاي اجرائي بخش اداري تشكيلات و امور نيروي انساني غيرهيات علمي خود، هيأتي با تركيب و وظايف زير با حكم رئيس محترم دانشگاه تشكيل شود تا برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود يا مقررات و ضوابطي كه به تصويب خواهد رسيد، اقدام نمايند.

 

وظايف و اختيارات :

 -  بررسي و تشخيص مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي و تعيين مراتب همترازي شاغلين

-  تغيير، اصلاح و ايجاد پست از محل حذف پست‌هاي سازماني به پيشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات يا عناوين مشابه در چارچوب پستهاي مصوب

-  بررسي و اظهارنظر در ارتباط با راهكارهاي اجرايي تشخيص خدمات برجسته كاركنان به لحاظ لياقت‌هاي خاص آنان براي طرح و تصويب در كميسيون دائمي هيأت امناء

-  بررسي و اتخاذ تصميم در ارتباط با برنامه‌ها و برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت (كوتاه مدت) با توجه به شرايط احراز مشاغل و نظارت بر اجراي آن

-  بررسي و تائيد گواهينامه‌هاي آموزشي و كارآموزي ضمن خدمت موضوع نظام آموزش كاركنان و صدور گواهينامه‌هاي مربوط با امضاي مدير برنامه، بودجه و تشكيلات يا ...عناوين مشابه و رئيس

-  بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در رابطه با وظايف مندرج در طرح مسير ارتقاء شغلي

-  بررسي و اتخاذ تصميم در ارتباط با سختي شرايط محيط كار كاركنان و تعيين تاريخ اجراي آن

-  تعيين تعداد و احراز شرايط بكارگيري نيروي انساني موردنياز، خارج از سهميه استخدامي بصورت قرارداد موقت (معين) در قالب پست‌هاي سازماني مصوب بلاتصدي براي پيشنهاد به هيات امناء

-  بررسي و صدور مجوز تبديل وضعيت كاركنان از پيماني به رسمي (آزمايشي و قطعي )

-  بررسي و تائيد احكام استخدامي رسمي قطعي كاركنان

-  بررسي و تصميم‌گيري در مورد درخواست هاي بازخريدي كاركنان

شايان ذكر مي‌باشد برخي از موارد مذكور به دليل ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري (به جايگزيني قانون استخدامي كشور) موضوعيت ندارد .

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: