شوراي عمراني دانشگاه

شوراي عمراني دانشگاه

 ‏ شوراي عمراني به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي فعاليت هاي عمراني دانشگاه تشكيل و مسائل مرتبط با پروژه هاي ‏عمراني مورد بررسي قرار گرفته و برنامه ها و تصميمات لازم اتخاذ و ابلاغ مي نمايد.‏

 

وظايف و اختيارات ‏:

‏-  برنامه‌ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه ‏

‏-  مطالعه و بررسي نحوه عملكرد و اجراي طرحهاي عمراني و ارائه رهنمودهاي مناسب جهت افزايش پيشرفتهاي ‏فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي مورد نظر

‏-  بررسي و نظارت در مورد وضعيت پيشرفتهاي ساختاري طرحهاي عمراني و هماهنگي‌هاي لازم جهت حل مشكلات ‏پيمانكاران مهندسين مشاور

‏-  مطالعه و بررسي منابع تامين امور اعتباري و مالي و مصالح مورد لزوم و اظهارنظر در مورد چگونگي مصرف آنها

‏-  مطالعه و تهيه و تنظيم طرح فضاهاي كالبدي مورد نياز دانشگاه و پيشنهاد به شورا و هيأت امناي دانشگاه جهت ‏تصويب

‏-  تعيين و تبيين خط مشي امور مربوط به طرحهاي عمراني و عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني دانشگاه ‏

‏-  ارزشيابي و بازرسي عمليات اجرايي و نظارت بر اجراي طرحها و فعاليتهاي عمراني دانشگاه و ارائه راه‌حلهاي لازم ‏جهت پيشبرد و تسريع امور و تشكيل جلسات در محل اجراي فعاليتهاي عمراني در صورت لزوم

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: