صفحه اصلی
اداری و مالی
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

 معاونت اداری و مالی

-         ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

-         تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

-         ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

-         پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

-         نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

-         همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.

-         اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی و تشکیلات دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط.

-         رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.

-         نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امناء ذی ربط.

-         تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.

-         نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود.

-         تشکیل کمیته تدوین روش های اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه.

-         استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه.

-         تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.

-         نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری دانشگاه.

-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: