صفحه اصلی
آموزش
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی


  

دکتر علیرضا مؤذن

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: 

ar.moazzen@yahoo.com

 

بخشی از وظایف و اختیارات

-  ابلاغ کلیه مصوبات و آیین نامه های ابلاغی  از سوی رئیس دانشگاه به واحد‌های ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن

- پیشنهاد و تهیه آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسؤلان ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت و اجرای آنها پس از تصویب

- برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشگاه

- همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی شورای مربوط

-  حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه ،از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها

- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی،کارآمدی اعضای هیات علمی و غنا بخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت حسب مورد

-  اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت

 - برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علوم دینی و علوم انسانی

- برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

- اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمند سازی و دانش افزایی

-  همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی

- برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی- تخصصی دانشجویان جهت ورود به اجتماع

- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه

و....

…..و

 

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: