صفحه اصلی
دبيرخانه جذب
آشنایی با دبیرخانه جذب

آشنایی با دبیرخانه جذب

وظايف هيأت اجرايی جذب:

وظیفه هیأت اجرایی جذب به طور کلی عبات است از:

انجام فرآيند جذب و استخدام اعضای هيأت علمی واجد شرايط و دارای توانايی‌های علمی و صلاحيت عمومی با توجه به نيازهای مؤسسه توسط دبیرخانه جذب هیأت علمی و استفاده از نظرات کارگروه های علمی و عمومی؛ که می توان آن را در نقش های زیر توضیح داد:

  •       شناسايی و تعيين نيازهای جذب اعضای هيأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی .
  •       تصميم‌گيری در خصوص نحوه جذب اعضای هيأت علمی مورد نیاز اعم از قراردادی، پيمانی دکترا، پیمانی کارشناسی ارشد، طرح سربازی و بورسیه در     محدوده تعداد و قالب پست های سازمانی مصوب هیأت علمی دانشگاه در دفتر نظارت و ارزیابی وزارت و هیأت امنای دانشگاه.
  •     انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هيأت علمی مؤسسه توسط سایت مرکز جذب وزارت.
  •     اعلام نظر درخصوص متقاضیان جذب هيأت علمی در مؤسسه از لحاظ توانايی‌های علمی و صلاحيت عمومی به کمک کارگروه های علمی و عمومی با درنظر گرفتن مصلحت و نیاز دانشگاه و مطابق آئین نامه ها و بخش نامه های مربوطه.
  •       تصميم‌گيری در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هيأت علمی اعم از پيمانی، رسمی آزمايشی، رسمی قطعی، هيأت علمی طرح سربازی، مأموريت و انتقال اعضای هيأت علمی در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه.
  •      نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضای هيأت علمی.
  •      ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين.

   

          نحوه برقراری تماس با دبیرخانه

 

       تلفن : 2262861-0584 داخلی 122 و   Email : kub.ac.ir@chmail.ir

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: