(اطلاعیه 3) راهنمای دانشجویان جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

شناسه : 37777274

(اطلاعیه 3) راهنمای دانشجویان جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

(اطلاعیه) راهنمای دانشجویان جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

فایل راهنمای دانشجویان جهت استفاده از کلاس‌های مجازی

آدرس کوتاه :