(اطلاعیه) نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم 1400-1399

شناسه : 27549

(اطلاعیه) نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم 1400-1399(اطلاعیه) نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم 1400-1399

نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم 1400-1399 صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه دانشگاهی و سامانه آموزش مجازی می باشد.

* دانشجو موظف است استاد درس را با هماهنگی مدیر گروه تعیین نموده و در قسمت توضیحات، نام استاد را قید نماید.

زمان ارسال درخواست الکترونیکی دروس معرفی به استاد از طریق کارتابل دانشجو: 99/12/02 لغایت 99/12/04

زمان برگزاری آزمون آنلاین در سامانه آموزش مجازی و ثبت نمرات دروس معرفی به استاد: 99/12/05 لغایت 99/12/07

آدرس کوتاه :