(اطلاعیه) نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان 99

شناسه : 38394147

(اطلاعیه) نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان 99(اطلاعیه) نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان 99

* نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان 99 صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه دانشگاهی و سامانه آموزش مجازی می باشد.
 
* دانشجو موظف است استاد درس را با هماهنگی مدیر گروه تعیین نموده و در قسمت توضیحات، نام استاد را قید نماید.
 
زمان ارسال درخواست الکترونیکی دروس معرفی به استاد از طریق کارتابل دانشجو: 99/06/15 لغایت 99/06/20
زمان برگزاری آزمون آنلاین در سامانه آموزش مجازی و ثبت نمرات دروس معرفی به استاد: 99/06/21 لغایت 99/06/25
آدرس کوتاه :