(اطلاعیه) دانشجویان متقاضی درس معرفی به استاد درنیمسال سوم 1400-1399

شناسه : 155521

(اطلاعیه) دانشجویان متقاضی درس معرفی به استاد درنیمسال سوم 1400-1399(اطلاعیه) دانشجویان متقاضی درس معرفی به استاد درنیمسال سوم 1400-1399


قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی درس معرفی به استاد درنیمسال سوم 1400-1399

جهت مساعدت با دانشجویانی که نمره دروس اخذ شده نیمسال تابستان 1400_1399 آنها تاکنون اعلام نشده است، زمان اخذ دروس معرفی به استاد به شرح ذیل تغییر کرد:


زمان ارسال درخواست الکترونیکی دروس معرفی به استاد از طریق کارتابل دانشجو: 1400/06/08 لغایت 1400/06/19

زمان برگزاری آزمون آنلاین در سامانه آموزش مجازی و ثبت نمرات دروس معرفی به استاد:

1400/06/20 لغایت 1400/06/24

آدرس کوتاه :