(اطلاعیه) جزئیات نشست‌ها و پنل‌های دومین همایش ادبیات مقاومت

شناسه : 38903863

(اطلاعیه) جزئیات نشست‌ها و پنل‌های دومین همایش ادبیات مقاومت(اطلاعیه) جزئیات نشست‌ها و پنل‌های دومین همایش ادبیات مقاومت

 
تاریخ برگزاری: 17 دی‌ماه 1399    ساعت: 9 صبح
لینک ورود به همایش: https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub1/icrl
 
                                                                                                                                                      
 
لینک ورود به نشست تخصصی شماره 1:  https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/n1
                                                                                                                                                      
 
        لینک ورود به نشست تخصصی شماره 2:  https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/n2
 
                                                                                                                                                      
 
 لینک ورود به نشست تخصصی شماره 3:   https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/n3
 
آدرس کوتاه :