(اطلاعیه) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) در سال 1399

شناسه : 37639785

(اطلاعیه) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) در سال 1399

آدرس کوتاه :