(اطلاعیه) آغاز ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ تا پایان نیمسال تحصیلی

شناسه : 22092

(اطلاعیه) آغاز ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ تا پایان نیمسال تحصیلی(اطلاعیه) آغاز ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ تا پایان نیمسال تحصیلی

آغاز ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ تا پایان نیمسال تحصیلی جاری در پورتال صندوق رفاه دانشجویی فعال می باشد و تمامی دانشجویان متقاضی واجدشرایط می توانند نسبت به ثبت تقاضای خود درسامانه مذکور اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :