(اطلاعیه) ارزیابی عملکرد کلی دانشگاه در بازه زمانی مهرماه 97 الی اسفندماه 98

شناسه : 38098763

(اطلاعیه) ارزیابی عملکرد کلی دانشگاه در بازه زمانی مهرماه 97 الی اسفندماه 98

گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کوثر در نظر دارد عملکرد کلی دانشگاه را در بازه زمانی مهرماه 97 الی اسفندماه 98 ارزیابی نماید. لذا خواهشمند است دانشجویان عزیز با مراجعه به آدرس زیر و تکمیل پرسشنامه ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف دانشگاه یاری نمایند.

پرسشنامه شناخت نقاط قوت و ضعف دانشگاه 

گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کوثر

آدرس کوتاه :