نشست خبری دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر به مناسبت روز خبرنگار

شناسه : 38259443

نشست خبری دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر به مناسبت روز خبرنگارنشست خبری دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر به مناسبت روز خبرنگار

آدرس کوتاه :