عنوان مناقصه احداث ساختمان آموزشی 19 مهر دانشگاه کوثر

عنوان مناقصه احداث ساختمان آموزشی 19 مهر دانشگاه کوثر


عنوان مناقصه احداث ساختمان آموزشی 19 مهر دانشگاه کوثر - 28 آبان 1393

 

تاریخ برگزاری مناقصه :  1393/08/28

برنده مناقصه : شرکت کاواک ایستا

طراح پروژه : شرکت مهندسین مشاور معماری و محیط

ناظر پروژه : شرکت مهندسین مشاور مقاوم سازان سیویل