سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون انتخاب اصلح با حضور دکتر صادقی رایزن سابق فرهنگی ایران در پاکستان

شناسه : 37640745

سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون انتخاب اصلح با حضور دکتر صادقی رایزن سابق فرهنگی ایران در پاکستان

آدرس کوتاه :