بازديد دكتر علي بيگ زاده معاون توسعه مديريت و منابع استانداري و دكتر حسن پارسي پور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از پروژه در حال ساخت دانشگاه كوثر

شناسه : 37938511

بازديد دكتر علي بيگ زاده معاون توسعه مديريت و منابع استانداري و دكتر حسن پارسي پور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از پروژه در حال ساخت دانشگاه كوثر

آدرس کوتاه :