آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در سال ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در سال ۱۴۰۰


آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در سال ۱۴۰۰ - 12 تیر 1400

دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در نظر دارد برای انجام امور خدماتی- پشتیبانی ساختمان‌های آموزشی، اداری، فرهنگی، ورزشی و آزمایشگاه‌های خود مناقصه عمومی به شماره 2000004868000001  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • متقاضیان می بایست مبلغ 4.900.000.000 ریال معادل چهارصد و نود میلیون تومان به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا فیش وجه واریزی به حساب سپرده بنام دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) به شماره حساب 4001096506377588 و شماره شبا ir960100004001096506377588 نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به میزان 10 درصد مبلغ برآورد قرارداد واریز و در پاکت الف قرار داده و تحویل دبیرخانه مرکزی دانشگاه نماید.
  1.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخ 1400/04/12
  2. مهلت دریافت اسناد از سامانه: از تاریخ 1400/04/12 لغایت 1400/04/19 ساعت 19:00
  3. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: تا تاریخ 1400/04/31 ساعت 15:30
  4. تاریخ بازگشایی پاکت‌ها: روز دو شنبه مورخ 1400/05/04 ساعت 10:00 در محل دفتر معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)
  5. رشته و رتبه مورد نیاز: گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در رشته خدمات و پشتیبانی
  • قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 1.000.000 ریال که باید به شماره حساب 4001096503022682 و شماره شبا ir780100004001096503022682 به نام رابط تمرکز درآمد اختصاصی متفرقه دانشگاه کوثر نزد بانک مرکزی واریز و فیش آن را به دبیرخانه مرکزی دانشگاه قبل از بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی تحویل نماید. (قبل از پرداخت، اخذ شماره شناسه از کارشناس مسئول محترم امور مالی دانشگاه آقای ابوالفضل شعبانی به شماره تماس  09150875688 ضروری است).
  1. مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه مرکزی دانشگاه: تا پایان وقت اداری (13:30) روز یک‌شنبه مورخ 1400/05/03 خواهد بود و به اسناد تحویل شده پس از اتمام ساعت اداری موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  2. هنگام عقد قرارداد مبلغ 10% کل قیمت پیشنهادی جهت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سپرده دانشگاه دریافت و پس از ارائه مفاصا‌حساب از مراجع ذی‌صلاح و اعلام رضایت ناظر دانشگاه، مسترد خواهد شد.
  3.  آدرس دبیرخانه مرکزی دانشگاه کوثر(ویژه خواهران): بجنورد- خیابان استقلال شمالی- کوچه شهید ایزدخواه- ساختمان اداری دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)  شماره تلفن:  3- 05832413830  داخلی 131

 

- دانشگاه کوثر مجاز است در چهارچوب ضوابط و با عنایت به صرفه و صلاح خود هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد کند.

- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه است.