انجام کلیه امور دانشگاه از شنبه ١ آذر ١٣٩٩ به صورت مجازی و دورکاری

شناسه : 38687463

انجام کلیه امور دانشگاه از شنبه ١ آذر ١٣٩٩ به صورت مجازی و دورکاریانجام کلیه امور دانشگاه از شنبه ١ آذر ١٣٩٩ به صورت مجازی و دورکاری

به گزارش روابط عمومي دانشگاه كوثر، معاونت اداري و مالي دانشگاه در خصوص نحوه‌ اجرای بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور با موضوع طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور اطلاعيه ای صادرکرد که طبق این  اطلاعيه کلیه فعالیت‌های دانشگاه از روز شنبه ١ آذر به مدت دو هفته به‌صورت دورکاری و بدون حضور فیزیکی خواهد بود.
 
 در متن اطلاعيه به موارد ذيل اشاره شده است:
 
١) به استناد بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كليه فعاليت هاي دانشگاه از تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی و دورکاری خواهد بود.
 
٢) طبق بنـد ٣ ماده ٣ بخشـنامه فوق الذکر، فعالیتهاي آموزشـی و پژوهشـی توسط اعضاي هیأت علمی و مسئولین مربوطه کمافی السابق از طریق سامانه هاي الکترونیکی دایر است. 
 
٣) کلیه اعضـاي هیأت علمی و کارکنان دانشـگاه کمافی السابق موظف به ارائه خـدمات به صورت دورکاري از طریق سامانه هاي آموزش الکترونیکی و مجازي وسامانه هاي مربوط به ارباب رجوع و دانشجویان و پشتیبانی از فعالیتهاي آموزشی از طریق سامانه هاي آموزش الکترونیکی می باشند. 
 
٤) معـاونین و مـدیران واحـدها می بايست برحسن انجـام کار نظارت و گزارش عملکرد زیر مجموعه ها را به مقام مافوق خود به طور روزانه یا هفتگی ارائه نمایند. 
 
٥) کلیه معـاونین، مـدیران و کارکنـان دانشـگاه موظفنـد همیشه تلفـن همراه خـود را روشن و پاسـخگوي تماس ها باشند. 
 
٦) حضور کارکنان حفاظت فیزیکی و تأسـیسات با رعایت کلیۀ پروتکلهاي بهداشتي ضروري است و مسئولین سامانه هاي الکترونیکی دانشگاه به تشخیص ریاست محترم دانشگاه یا معاونین و مدیران مربوط موظفند با رعایت کلیۀ پروتکل هاي بهداشتی در دانشگاه حضور داشته باشند. 
 
٧) جلسات کنفرانس هاي ویدیویی علمی، آموزشی، اداري و وبینارها کمافی السابق برگزار می گردد. 
 
٨) درصورت نیـاز و ضرورت به حضور همکـار یـا همکـاران در ایـام مربوطه مي بايست فرم حضور در ایـام تعطیلات را تکمیل و به امضاي مقام مافوق یا مجاز رسانده و سپس نسـبت به حضور در محل کار با رعایت کلیه پروتکلهاي بهداشتی اقدام نمایند. 
 
٩) تشـخیص ضرورتهاي حضور همکاران با نظر ریاست محترم دانشگاه یا معاون محترم اداري و مالی است و هماهنگی آن باحراست دانشگاه می باشد.
 
١٠) حراست دانشـگاه مسـئولیت نظـارت بر تمـام ساختمـان ها و ورود و خروج و حضور همکاران را بر عهـده خواهد داشت.
 
١١) اعضاي هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشـگاه موظفند کیفیت آموزشـی، اداري، فرهنگی و پژوهشـی و.... راحفظ نمایند و کمافی السابق ارائه دهند. 
 
شايان ذكر است در صـورت هرگـونه تغییر در وضـعیت شـهر (قرمز، نـارنجی و زرد) نحـوه حضـور کارکنـان بـا توجه به بخشنامه هاي بعدی از طریق درگاه هاي خبری و تارنمای دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
آدرس کوتاه :