انتخاب فاطمه سادات حسینی شفیق دانشجوی دانشگاه کوثر به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شناسه : 27592

انتخاب فاطمه سادات حسینی شفیق دانشجوی دانشگاه کوثر به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران



انتخاب فاطمه سادات حسینی شفیق دانشجوی دانشگاه کوثر به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

انتخاب شایسته فاطمه سادات حسینی شفیق دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کشور را تبریک عرض می نماییم. 
 
با آرزوی موفقیت و سربلندی برای دانشجویان ساعی و پرتلاش دانشگاه کوثر 
آدرس کوتاه :