اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی حضور فیزیکی در دانشگاه

شناسه : 60931

اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی حضور فیزیکی در دانشگاهاطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی حضور فیزیکی در دانشگاه

به استناد بخشنامه شماره 374899 مورخ 27 آبان 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به وضعیت قرمز در شهر بجنورد به استحضار می‌رساند دانشگاه کوثر از لحاظ حضور فیزیکی اعضاء‌ تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد و کلیه امور دانشگاه به صورت مجازی و دورکاری خواهد بود.

شایان ذکر است در صورت هرگونه تغییر در وضعیت شهر (قرمز، نارنجی و زرد)، نحوه حضور کارکنان با توجه به بخشنامه‌های بعدی از طریق درگاه‌های خبری و تارنمای دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمناً یادآور می شود:

طبق بنـد ٣ ماده ٣ بخشـنامه فوق الذکر، فعالیتهای آموزشـی و پژوهشـی توسط اعضای هیأت علمی و مسئولین مربوطه کمافی السابق از طریق سامانه های الکترونیکی دایر است.

کلیه اعضـای هیأت علمی و کارکنان دانشـگاه کمافی السابق موظف به ارائه خـدمات به صورت دورکاری از طریق سامانه‌های آموزش الکترونیکی و مجازی وسامانه‌های مربوط به ارباب رجوع و دانشجویان و پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی از طریق سامانه‌های آموزش الکترونیکی می‌باشند.

معـاونین و مـدیران واحـدها می‌بایست برحسن انجـام کار نظارت و گزارش عملکرد زیر مجموعه‌ها را به مقام مافوق خود به طور روزانه یا هفتگی ارائه نمایند.

کلیه معـاونین، مـدیران و کارکنـان دانشـگاه موظفنـد همیشه تلفـن همراه خـود را روشن و پاسـخگوی تماس‌ها باشند.

حضور کارکنان حفاظت فیزیکی و تأسـیسات با رعایت کلیۀ پروتکل‌های بهداشتی ضروری است و مسئولین سامانه‌های الکترونیکی دانشگاه به تشخیص ریاست محترم دانشگاه یا معاونین و مدیران مربوط موظفند با رعایت کلیۀ پروتکل‌های بهداشتی در دانشگاه حضور داشته باشند.

جلسات کنفرانس‌های ویدیویی علمی، آموزشی، اداری و وبینارها کمافی السابق برگزار می‌گردد.

درصورت نیـاز و ضرورت به حضور همکـار یـا همکـاران در ایـام مربوطه می‌بایست فرم حضور در ایـام تعطیلات را تکمیل و به امضای مقام مافوق یا مجاز رسانده و سپس نسـبت به حضور در محل کار با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی اقدام نمایند.

تشـخیص ضرورت‌های حضور همکاران با نظر ریاست محترم دانشگاه یا معاون محترم اداری و مالی است و هماهنگی آن باحراست دانشگاه می‌باشد.

حراست دانشـگاه مسـئولیت نظـارت بر تمـام ساختمـان‌ها و ورود و خروج و حضور همکاران را بر عهـده خواهد داشت.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه کوثر

 

آدرس کوتاه :