« بازگشت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد سال 1402 - 1401

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد سال 1402 - 1401


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد سال 1402 - 1401 - 1 آبان 1401